shim

Kadra- programy autorskie

WYCHOWAWCY GRUP  w roku szkolnym 2022/23                          

 • GRUPA I Delfinki - mgr Bożena Chudebska, "Dziecko w świecie przyrody". 
 • GRUPA II Żółwiki -mgr Justyna Gałka program autorski "Adaptacja dzieci do przedszkola", "W krainie przysmaków". 
 • GRUPA III Muszelki - mgr Grażyna Lis, mgr Agnieszka Marinow - program autorski "Kto Ty jesteś? Polak mały!" 
 • GRUPA IV Złote Rybki -mgr Wioletta Wieczorek, mgr Bożena Jaromin, program autorski "CZYTANIE  I  PISANIE  -  NOWY  JĘZYK  DZIECKA.DZIECKO  W   ŚWIECIE  ZNAKÓW  I  SYMBOLI  GRAFICZNYCH"  
 • GRUPA  V Rekinki mgr Justyna Grzegorzewska, mgr Iwona Nowak 

PROGRAMY AUTORSKIE

Program własny Agnieszki Marinow "Kto Ty jesteś? Polak mały!"

Program, wykorzystując dziecięcą ciekawość do poznawania i przeżywania, uczy poszanowania symboli narodowych,budzi poczucie tożsamości narodowej i regionalnej dziecka, a także upowszechnia ogólną wiedzę z zakresu edukacji patriotycznej w wieku przedszkolnym. Głównym celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.

Cele ogólne:

 • kształcenie uczucia przywiązania do swojej rodziny, przedszkola, miasta i kraju,
 • urozmaicanie zajęć poprzez wprowadzenie do programu zajęć elementów wychowania patriotycznego,
 • upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspomaganie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształcenie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole,
 • kształtowanie szacunku do rodziców oraz innych członków rodziny,
 • poznanie symboli narodowych,
 • zrozumienie znaczenia symboli narodowych oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu,
 • poznanie historii Święta Niepodległości Polski,
 • przybliżenie dzieciom dorobku kulturowego oraz sylwetek wielkich Polaków,
 • naśladowanie pozytywnych tradycyjnych zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych,
 • kształtowanie szacunku do własnego kraju,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
 • współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji Śląska
 • poznanie znaczenia słów w gwarze śląskiej
 • poznanie pracy górnika jako elementu historii Śląska

 

PROGRAM AUTORSKI pt. „DZIECKO W ŚWIECIE PRZYRODY”

Miejskiego Przedszkola nr20 w Katowicach opracowany przez

mgr B.Chudebską w oparciu o podstawę prawną

Program autorski stworzony został w oparciu o własne działania i pomysły. Założenia programowe pozwoliły na stworzenie wizji, w której dziecko ma wiele możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy. Program sprzyja rozwojowi umysłowemu, zdrowotnemu a w szczególności emocjonalnemu dziecka.   

Wstęp

Przyroda która nas otacza jest jednym  z najskuteczniejszych czynników aktywizujących dzieci  w wieku przedszkolnym, a świat fauny i flory może stać się bogatym źródłem przeżyć i doznań. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata  roślin i zwierząt. W wielu przypadkach jednak niewystarczająco wykorzystuje się najbliższe otoczenie jako miejsce edukacji ekologicznej, a tym samym obserwacje i doświadczenie jako metody nauczania i uczenia się, pozbawiają przedszkolaka poznawania i przeżywania jej bogactwa i uroku. Treści przyrodniczo - ekologiczne w sposób szczególny tą aktywność wyzwalają, pobudzając dziecko do działania, rozwijają jego osobowość. Aby więc osiągnąć pozytywne rezultaty w działalności przyrodniczej należy dzieciom stwarzać okazje do: obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Opracowany program spełnia właśnie przydatną funkcję dążącą nie tylko do poszerzenia dziecięcej wiedzy, lecz także do pobudzania  i rozwijania jego procesów poznawczych, zainteresowań intelektualnych, oraz kształtowania pozytywnych przekonań emocjonalnych. Program kładzie akcent na kształcący charakter wiedzy i dążenia do tego, by dziecko nie tylko znało własne otoczenie, lecz w miarę swoich możliwości- rozumiało i dbało o świat  w którym żyje. W programie zalecam również celowo organizowaną działalność wychowanków w otaczającym ich świecie przyrody, aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami poprzez czynne działania takie jak metody  tropiące,  badawcze  i eksperymenty    w  „Edukacyjnym ogrodzie”. Uważam , że bezpośredni kontakt dziecka z przyrodą i dbałość o nią w znacznym stopniu przyczynia się do nabierania pozytywnych nawyków nie tylko zdrowotnych, ale i  emocjonalnych jak: opiekuńczość, systematyczność   i odpowiedzialność.

Cele  Programu

Cel ogólny

To stwarzanie sytuacji i możliwości sprzyjających poznawaniu przez dziecko otaczającej go przyrody, oraz nabywanie opiekuńczego stosunku do  świata roślin i zwierząt.

Cele szczegółowe 

1.      Nabywa przeświadczenia, że człowiek jest częścią przyrody i podlega określonym prawom natury.

2.      Aktywnie podejmuje proste działanie  na rzecz ekologii.

3.      Czynnie podejmuje zadania w pielęgnowaniu roślin i zwierząt.

4.      Zakłada hodowle roślin.

5.      Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie z nadchodzącą porą roku.

6.      Pomaga i udziela się w akcjach charytatywnych  organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia proekologiczne na rzecz ochrony środowiska

7.    Uczestniczy w zabawach tropiących, badawczych i poszukujących na terenie edukacyjnego ogrodu.        

8.      Czuje się odpowiedzialny za swoje otoczenie poprzez zajęcia okolicznościowe i zabawy dydaktyczne w terenie.

9.      Udziela się w ogólnopolskich  projektach i kampaniach organizowanych na rzecz przyrody i ekologii.

      Metody

Metody czynne:  zadań stawianych do wykonania, kierowana własną działalnością dziecka, samodzielnych doświadczeń, odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie.

Metody słowne: rozmowa, objaśnienia i instrukcje

Metody percepcyjne: przykładu, pokazu i obserwacji

Metody holistycznego i polisensorycznego poznawania świata, oraz (fiszki) technikami C.Freineta

Formy pracy: Indywidualna, w parach, zespołowa, z całą grupą.

 

PROGRAM AUTORSKI pt. "W KRAINIE PRZYSMAKÓW"

Miejskiego Przedszkola nr 20 w Katowicach opracowany przez mgr Justynę Gałkę w oparciu o podstawę prawną.

Celem programu jest zachęcenie dzieci do przygotowania i spożywania różnorodnych potraw oraz wdrażanie zasad właściwego zachowania się  przy stole.  

Program ten sprzyja rozwojowi umysłowemu, estetycznemu oraz zdrowotnemu dzieci, ponieważ daje im możliwość przeżywania i wzbogacania swojej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i zachęca do zdrowego odżywiania.

 Cele ogólne:

 • Poznawanie tajemnic kulinarnych.
 • Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Doskonalenie sprawności dłoni i palców oraz czynności samoobsługowych.
 • Stosowanie zasad dobrego wychowania.

Cele szczegółowe: (dziecko....)

 • wie, że przed przygotowaniem jedzenia należy umyć ręce, założyć fartuszek, dziewczynki: spiąć włosy, 
 • stosuje się ściśle do poleceń nauczyciela i przydzielonych mu zadań, 
 • wie, jak bezpiecznie posługiwać się ostrymi akcesoriami kuchennymi, 
 • prawidłowo gospodaruje produktami spożywczymi, 
 • dba o higienę i porządek w miejscu pracy, 
 • prawidłowo trzyma nóż podczas krojenia i obierania, 
 • posługuje się sztućcami,  tarką, deską do krojenia, wyciskarką do czosnku, 
 • potrafi włączyć: mikser, blender, sokowirówkę, kielich do koktajli (wie, że tylko w obecności osoby dorosłej), 
 • przygotowuje sałatki, desery, koktajle, słodkości i różne potrawy, 
 • wymyśla menu na Dzień Dziecka, 
 • prawidłowo nakrywa stół, 
 • potrafi dekoracyjnie ułożyć serwetki, 
 • potrafi ozdobić stół na różne okazje(np. święta).  
 • wie, jak kulturalnie spożywać posiłek, 
 • wie, czego nie należy robić przy stole np. siorbać, mlaskać, oblizywać talerz, obrzydzać jedzenie innym, huśtać się, głośno rozmawiać, podpierać się, 
 • kulturalnie zachowuje się w restauracji,  
 • współtworzy książkę kucharską, 
 • wymyśla potrawy i desery, 
 • opowiada o swojej ulubionej potrawie domowej. 

Metody:

 • czynne: zadań stawianych do wykonania,
 • słowne: czytanie, czytanie globalne, opowiadanie, pogadanka,
 • oglądowe: pokaz, obserwacja,
 • techniki Freinet’a.

Formy pracy: praca z całą grupą, zespołowa, indywidualna.  

PROGRAM AUTORSKI  CZYTANIE  I  PISANIE  -  NOWY  JĘZYK  DZIECKA. DZIECKO  W  ŚWIECIE  ZNAKÓW  I  SYMBOLI  GRAFICZNYCH.

Program opracowany przez mgr Bożenę Jaromin

Niniejszy  program  jest  wyjściem  na  przeciw  dziecięcym  zainteresowaniom.

CEL:    Wspomaganie   i   stymulowanie   elementarnej   nauki   czytania   i   pisania.

ZADANIA:

wspieranie   podstawowych   funkcji   psychicznych   uczestniczących   w   procesie   elementarnej nauki  czytania  i  pisania:

 •  funkcji  słuchowej
 • funkcji  wzrokowej
 • kinestetyczno ruchowej
 • kształcenie  zainteresowań  czytelniczych
 • tworzenie  okazji  umożliwiających  zdobycie  sprawnego  komunikowania  się  z  otoczeniem
 •  wprowadzenie  w  świat  znaków  graficznych  

 

 

shim