shim

Kadra- programy autorskie

WYCHOWAWCY GRUP  w roku szkolnym 2018/19                          

 • GRUPA I DELFINKI -   mgr Bożena Chudebska   program autorski "Adaptacja dzieci do przedszkola"i  "Dziecko w świecie przyrody" 
 • GRUPA II ŻÓŁWIKI   - mgr Justyna Gałka   program autorski"Adaptacja dzieci do przedszkola" i  "W krainie przysmaków"
 • GRUPA III MUSZELKI mgr Barbara Skrzypczak -Stolecka, mgr Agnieszka Marinow  program autorski  "Zajęcia w profilaktyce dziecięcych postaw i zachowań -Wiem i stosuję -jestem Bezpieczny"
 • GRUPA IV ZŁOTE RYBKI - mgr Wioletta Wieczorek, mgr Ewa Tomanek  program autorski "Matematyka na wesoło"
 • GRUPA V REKINKI -  mgr Bożena Jaromin, mgr Grażyna Lis  program autorski "CZYTANIE  I  PISANIE  -  NOWY  JĘZYK  DZIECKA.DZIECKO  W   ŚWIECIE  ZNAKÓW  I  SYMBOLI  GRAFICZNYCH" i program autorski "Adaptacja dzieci do szkoły"
PROGRAMY AUTORSKIE

PROGRAMY AUTORSKIE

Muzyka i zajęcia w profilaktyce dziecięcych postaw i zachowań

„Wiem i stosuję – jestem BEZPIECZNY”

Miejskiego Przedszkola nr 20 w Katowicach

Opracowany przez  mgr Barbarę Skrzypczak-Stolecką

w oparciu o podstawę prawną:

 1. Podstawę prawną: art. 54. 2. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.( tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)
 2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r.  Nr 4, poz. 17).
 3. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)

WSTĘP   -  Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje słaba spostrzegawczość, rozproszona  i mimowolna uwaga, niski poziom myślenia przyczynowo-skutkowego, słaba orientacja przestrzenno-czasowa, skłonność do ryzykownych, nieprzemyślanych, żywiołowych decyzji. Mała sprawność w wyobrażaniu sobie możliwych skutków podejmowanych działań w połączeniu  z niewielkim doświadczeniem życiowym i wąskim zasobem wypróbowanych technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami, stawia dzieci w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia znacznie częściej niż osoby dorosłe.Wszystkie te cechy wskazują na kierunek oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych, na konieczność wyrobienia u dzieci określonych umiejętności, sprawności i nawyków niezbędnych w przygotowaniu do dalszego życia. Naszym zadaniem jest ukształtowanie takich postaw, które będą wiedziały, jak unikać, zapobiegać i możliwie sprawnie pokonywać niebezpieczeństwa.

W podejmowaniu działań szczególne miejsce zajmuje muzyka, która podobnie jak język podstawą ludzkiego rozwoju i egzystencji. E. Gordon twierdzi, iż „…Przez muzykę dziecko może uzyskać wgląd w siebie i innych oraz w samo życie, muzyka umożliwia mu rozwój i utrwala wyobraźnię.”Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Przygotować  dzieci  do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w sytuacjach. takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

CELE PROGRAMU

Cele główne programu: 

1.  Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.

2. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Cele szczegółowe programu:

1.    Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.

2.    Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.

3.    Rozróżnianie dobra od zła. 

4.    Ujawnianie i odreagowanie negatywnych emocji

5.    Obniżanie poziomu lęku

6.    Poprawianie komunikacji interpersonalnej i integracji

7.    Poprawianie samopoczucia i wzmacnianie samooceny

8.    Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego   

        postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym. 

9.    Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych.
10.    Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz   

      wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.

11.    Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).

12.    Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).

13.    Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.

14.  Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.
15.  Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).

16.  Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.
17.  Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci Internet.

METODY

1.      podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, piosenki i inne)

  problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry  dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)

2.      praktyczne ( ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania,

       wycieczki i in.)

3.      eksponujące (np. film, ekspozycja i in.) 

4.      programy „Czyste powietrze wokół nas”, „Hej Zabawo”, „Pedagogika zabawy”,

       „Metoda 6 kapeluszy”, "Muzykoterapia"

5. muzyczne - śpiew, ruch, gra na instrumentach, tworzenie muzyki

 FORMY -(jednolite / zróżnicowane)

1.       indywidualne

2.       zespołowe

3.      grupowe

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

1.      BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ

2.      ZDROWY STYL ŻYCIA

3.      ZAGROŻENIA ZE ŚWIATA ZWIERZĄT I ROŚLIN

4.      PRZEDSZKOLACY BEZ NAŁOGÓW

5.      AGRESJA I PRZEMOC

6.      DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM

PROGRAM AUTORSKI pt. „DZIECKO W ŚWIECIE PRZYRODY”

Miejskiego Przedszkola nr20 w Katowicach opracowany przez

mgr B.Chudebską w oparciu o podstawę prawną

Program autorski stworzony został w oparciu o własne działania i pomysły. Założenia programowe pozwoliły na stworzenie wizji, w której dziecko ma wiele możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy. Program sprzyja rozwojowi umysłowemu, zdrowotnemu a w szczególności emocjonalnemu dziecka.   

Wstęp

Przyroda która nas otacza jest jednym  z najskuteczniejszych czynników aktywizujących dzieci  w wieku przedszkolnym, a świat fauny i flory może stać się bogatym źródłem przeżyć i doznań. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata  roślin i zwierząt. W wielu przypadkach jednak niewystarczająco wykorzystuje się najbliższe otoczenie jako miejsce edukacji ekologicznej, a tym samym obserwacje i doświadczenie jako metody nauczania i uczenia się, pozbawiają przedszkolaka poznawania i przeżywania jej bogactwa i uroku. Treści przyrodniczo - ekologiczne w sposób szczególny tą aktywność wyzwalają, pobudzając dziecko do działania, rozwijają jego osobowość. Aby więc osiągnąć pozytywne rezultaty w działalności przyrodniczej należy dzieciom stwarzać okazje do: obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Opracowany program spełnia właśnie przydatną funkcję dążącą nie tylko do poszerzenia dziecięcej wiedzy, lecz także do pobudzania  i rozwijania jego procesów poznawczych, zainteresowań intelektualnych, oraz kształtowania pozytywnych przekonań emocjonalnych. Program kładzie akcent na kształcący charakter wiedzy i dążenia do tego, by dziecko nie tylko znało własne otoczenie, lecz w miarę swoich możliwości- rozumiało i dbało o świat  w którym żyje. W programie zalecam również celowo organizowaną działalność wychowanków w otaczającym ich świecie przyrody, aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami poprzez czynne działania takie jak metody  tropiące,  badawcze  i eksperymenty    w  „Edukacyjnym ogrodzie”. Uważam , że bezpośredni kontakt dziecka z przyrodą i dbałość o nią w znacznym stopniu przyczynia się do nabierania pozytywnych nawyków nie tylko zdrowotnych, ale i  emocjonalnych jak: opiekuńczość, systematyczność   i odpowiedzialność.

Cele  Programu

Cel ogólny

To stwarzanie sytuacji i możliwości sprzyjających poznawaniu przez dziecko otaczającej go przyrody, oraz nabywanie opiekuńczego stosunku do  świata roślin i zwierząt.

Cele szczegółowe 

1.      Nabywa przeświadczenia, że człowiek jest częścią przyrody i podlega określonym prawom natury.

2.      Aktywnie podejmuje proste działanie  na rzecz ekologii.

3.      Czynnie podejmuje zadania w pielęgnowaniu roślin i zwierząt.

4.      Zakłada hodowle roślin.

5.      Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie z nadchodzącą porą roku.

6.      Pomaga i udziela się w akcjach charytatywnych  organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia proekologiczne na rzecz ochrony środowiska

7.    Uczestniczy w zabawach tropiących, badawczych i poszukujących na terenie edukacyjnego ogrodu.        

8.      Czuje się odpowiedzialny za swoje otoczenie poprzez zajęcia okolicznościowe i zabawy dydaktyczne w terenie.

9.      Udziela się w ogólnopolskich  projektach i kampaniach organizowanych na rzecz przyrody i ekologii.

      Metody

Metody czynne:  zadań stawianych do wykonania, kierowana własną działalnością dziecka, samodzielnych doświadczeń, odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie.

Metody słowne: rozmowa, objaśnienia i instrukcje

Metody percepcyjne: przykładu, pokazu i obserwacji

Metody holistycznego i polisensorycznego poznawania świata, oraz (fiszki) technikami C.Freineta

Formy pracy: Indywidualna, w parach, zespołowa, z całą grupą.

 

PROGRAM AUTORSKI pt. "W KRAINIE PRZYSMAKÓW"

Miejskiego Przedszkola nr 20 w Katowicach opracowany przez mgr Justynę Gałkę w oparciu o podstawę prawną.

Celem programu jest zachęcenie dzieci do przygotowania i spożywania różnorodnych potraw oraz wdrażanie zasad właściwego zachowania się  przy stole.  

Program ten sprzyja rozwojowi umysłowemu, estetycznemu oraz zdrowotnemu dzieci, ponieważ daje im możliwość przeżywania i wzbogacania swojej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i zachęca do zdrowego odżywiania.

 Cele ogólne:

 • Poznawanie tajemnic kulinarnych.
 • Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Doskonalenie sprawności dłoni i palców oraz czynności samoobsługowych.
 • Stosowanie zasad dobrego wychowania.

Cele szczegółowe: (dziecko....)

 • wie, że przed przygotowaniem jedzenia należy umyć ręce, założyć fartuszek, dziewczynki: spiąć włosy, 
 • stosuje się ściśle do poleceń nauczyciela i przydzielonych mu zadań, 
 • wie, jak bezpiecznie posługiwać się ostrymi akcesoriami kuchennymi, 
 • prawidłowo gospodaruje produktami spożywczymi, 
 • dba o higienę i porządek w miejscu pracy, 
 • prawidłowo trzyma nóż podczas krojenia i obierania, 
 • posługuje się sztućcami,  tarką, deską do krojenia, wyciskarką do czosnku, 
 • potrafi włączyć: mikser, blender, sokowirówkę, kielich do koktajli (wie, że tylko w obecności osoby dorosłej), 
 • przygotowuje sałatki, desery, koktajle, słodkości i różne potrawy, 
 • wymyśla menu na Dzień Dziecka, 
 • prawidłowo nakrywa stół, 
 • potrafi dekoracyjnie ułożyć serwetki, 
 • potrafi ozdobić stół na różne okazje(np. święta).  
 • wie, jak kulturalnie spożywać posiłek, 
 • wie, czego nie należy robić przy stole np. siorbać, mlaskać, oblizywać talerz, obrzydzać jedzenie innym, huśtać się, głośno rozmawiać, podpierać się, 
 • kulturalnie zachowuje się w restauracji,  
 • współtworzy książkę kucharską, 
 • wymyśla potrawy i desery, 
 • opowiada o swojej ulubionej potrawie domowej. 

Metody:

 • czynne: zadań stawianych do wykonania,
 • słowne: czytanie, czytanie globalne, opowiadanie, pogadanka,
 • oglądowe: pokaz, obserwacja,
 • techniki Freinet’a.

Formy pracy: praca z całą grupą, zespołowa, indywidualna.  

PROGRAM AUTORSKI  CZYTANIE  I  PISANIE  -  NOWY  JĘZYK  DZIECKA. DZIECKO  W  ŚWIECIE  ZNAKÓW  I  SYMBOLI  GRAFICZNYCH.

Program opracowany przez mgr Bożenę Jaromin

Niniejszy  program  jest  wyjściem  na  przeciw  dziecięcym  zainteresowaniom.

CEL:    Wspomaganie   i   stymulowanie   elementarnej   nauki   czytania   i   pisania.

ZADANIA:

wspieranie   podstawowych   funkcji   psychicznych   uczestniczących   w   procesie   elementarnej        

nauki  czytania  i  pisania:

 funkcji  słuchowej

funkcji  wzrokowej

kinestetyczno ruchowej

kształcenie  zainteresowań  czytelniczych

tworzenie  okazji  umożliwiających  zdobycie  sprawnego  komunikowania  się  z  otoczeniem

 wprowadzenie  w  świat  znaków  graficznych  

 

 

shim