shim

Odpłatność za przedszkole

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Opłata składa się z dwóch części i jest naliczana za każdy dzień roboczy przypadający w danym miesiącu. Zgodnie z uchwałą NR XIV/241/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia2011r. Nr252,poz.4203)  

  • Koszt  opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego za jedną godzinę wynosi 1,00 zł i podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  • Stawka żywieniowa wynosi: 5.00 zł za 3  i podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:
  • śniadanie 1,25zł
  • obiad 2,50zł
  • podwieczorek 1,25zł

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:
- opłatę stałą – 1,00 zł. za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową
- opłatę za wyżywienie – 5.00 zł. dziennie za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - od dnia 1 listopada 2015r. - Zarządzenie Dyrektora Nr 4/2015 z dnia 28.10.2015r.
W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata stała, o której mowa w pkt 1 wynosi 0,65zł. za jedną godzinę świadczeń, za trzecie dziecko wynosi 0 zł.
W godzinach 7.00 – 13.00 realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Opłata  naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj.:
- od 6.00 do 7.00 oraz
- od 13.00 do 17.00

Od dnia 1 września 2018r uległ zmianie sposób naliczania i zapłaty za przedszkole.

Obecnie należność płaci się do 10-go dnia bieżącego miesiąca- „płatne z gory – zawyżywienie dziecka w przedszkolu oraz do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego-“płatne z dołu” – za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zatem na wrześniowych paskach opłat widnieje tylko należność za wyżywienie we wrześniu, natomiast opłata za faktyczny wrześniowy pobyt będzie naliczona w pasku październikowym

Wysokość opłaty określa uchwała Nr LII/1247/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dz. Urz. Woj. Ślą. Z 2014r., poz.4254).
Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

shim