shim

INFORMACJE o przedszkolu

 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 20

40-173 KATOWICE, ul. ORDONA 11

 tel./fax (32)203-49-81    e-mail;  halina.ciba.mp20@wp.pl

dyrektor - mgr HALINA CIBA - przyjmowanie stron w każdy poniedziałek od 15.00 do 16.00 po wczesniejszym umówieniu

PRZEDSZKOLE CZYNNE OD 6.00 DO 17.00

PODSTAWA PROGRAMOWA realizowana jest od 7.00 do 13.00 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") 

1.    

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Dyrektor  Miejskiego Przedszkola Ne 20 ul. Ordona 11, 40-164 Katowice

2.    

Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

3.    

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.

4.    

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.    

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

6.    

Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

7.    

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8.    

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

9.    

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

10.          

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE na temat, statutu przedszkola, programów edukacyjnych, kontroli przedszkola itp. dostępne są  na stronach BIP oraz (do wglądu) w kancelarii w przedszkolu

BIP UM Katowice - http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki.aspx?rodzaj=386&menu=631

       

                

shim